گروه تولیدی مازیار صنعت

ﯾﺮاق آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ

 

 ﯾﺮاق آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ...

 ﯾﺮاق آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ 

ردیف استانداردهای ساخت
1 استاندارد شمش آلومینیوم
2 نقشه اجرایی یراق

 ﯾﺮاق آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ 

 ﯾﺮاق آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ