گروه تولیدی مازیار صنعت

ﯾﺮاق ﭼﺪﻧﯽ

 

 ﯾﺮاق ﭼﺪﻧﯽ ...

 ﯾﺮاق ﭼﺪﻧﯽ 

ردیف استانداردهای ساخت
1 استاندارد شمش چدن
2 نقشه اجرایی یراق

 ﯾﺮاق ﭼﺪﻧﯽ 

 ﯾﺮاق ﭼﺪﻧﯽ