گروه تولیدی مازیار صنعت

 • برج استادیومی
 • پایه دوربین
 • پایه ترافیکی و تبلیغاتی
 • تیر برق عراقی
 • پایه چراغ خیابانی لوله ای
 • پایه چراغ خیابانی چند وجهی
 • برج نوری
 • پایه پرچم
 • ﭘﺎﯾﻪ دﮐﻮراﺗﯿﻮ
 • پایه پارکی
 • ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي
 • ﺻﺎﻋﻘﻪ ﮔﯿﺮ
 • ﮐﻼﻫﮏ ﭼﺮاغ
 • دﺳﺘﮏ ﺗﯿﺮ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ