تیر بتنی مدل H

تیر بتنی

معرفی

پایه‌های بتونی (سیمانی) در حال حاضر به‌طور وسیعی در شبکه‌های توزیع سراسر کشور به‌کاربرده می‌شوند و بیشتر در مکان‌هایی مورداستفاده قرار می‌گیرند که استحکام زیاد و شکل ظاهری از اهمیت بالایی برخوردار باشد.برای تقویت پایه‌های بتنی مسلح از میلگردهای فولادی آجدار به‌طور سرتاسری در تمام طول استفاده می‌شود.ّ

تیر‌های سیمانی به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:
الف.) تیر‌های بتنی مسلح یا توپر با مقطع H.
ب.) تیر‌های بتنی پیش تنیده یا مقطع گرد (توخالی)

پایه‌های بتنی مسلح:
پایه‌های سیمانی مسلح به تیری گفته می‌شود که میلگرد‌ها و سیم‌های فولادی قبل از ریختن بتن به‌صورت اسکلت فولادی در قالب قرار گرفته و پس از اینکه بتن ریخته شد مقاومت آن را افزایش دهد. پایه‌های نوع توپر با مقطع چند ضلعی که از میل‌گردهای بلند و بتن ساخته می‌شوند که به‌طور معمول به‌صورت H. شکل و یا مقطع چهارگوش باشند به‌اصطلاح بتن مسلح می‌گویند، زیرا دو ماده آرماتور و بتن در ایجاد نیروی مقاوم پایه به‌طور مشترک عمل می‌نمایند.
جدول زیر اطلاعات تیر‌های بتنی مسلح ساخت ایران به پیشنهاد استاندارد وزارت نیرو را نشان می‌دهد:
در این استاندارد منظور از قدرت اسمی تیر‌های بتنی مقدار بار قابل تحمل تیر در شرایط کار همیشگی است و قدرت نامی یا قدرت نرمال نیز گفته می‌شود. مقاومت در مرحله ارتجاعی تیر به مقدار ۵ / ۱ برابر قدرت اسمی تیر است که در صورت وارد شدن به تیر و پس از برداشتن نباید در آن تغییر شکل همیشگی ایجاد شود. در پایه بتنی سالمی که برابر مشخصات فنی تهیه شده باشد نیرویی که تحمل خواهد کرد برای تیر‌های باقدرت ۴۰۰ کیلوگرم نیرو و کمتر باید بالا‌تر از سه برابر و برای تیرهایی باقدرت بیش از ۴۰۰ کیلو. گرم نیرو باید بالاتر از ۵ / ۲ برابر نیروی مجاز باشد.