تابلو سنجش

معرفی

تابلو سنجش تابلوییست که برای سنجش مصارف سنگین و دیماندی در کارخانجات و مراکز صنعتی توان مصرفی مجموعه را اندازه گیری میکند. دارای دو نوع میباشد:

  • تابلو سنجش که برای کارخانجات و مراکز صنعتی بزرگ میباشد
  • تابلو مینی سنجش که برای مصارف دیماندی کم میباشد