برج استادیومی

برج استادیومی

معرفی

دکل های استادیومی
سازه های استادیومی جهت روشن نمودن میادین ورزشی با ارتفاع مختلف در انواع سبد ثابت و متحرک طراحی و تولید می گردد در نوع متحرك در صورت نياز به تعويض يا تعمير منبع روشنايي ، سبد با كنترل الكتريكي نصب شده در پايين دكل و نيروي مكانيكي ناشي از موتور،به پايين منتقل شده و رفع عيب انجام مي گيرد. سرويس و نگهداري آسان و ارزان به لحاظ متحرك بودن هد و عدم نياز به جرثقيل براي تعويض لامپ ها از جمله مزاياي اين سازه ها محسوب مي شود.